Inspectiebezoek september 2023


De inspectie heeft op 12 september 2023 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op basisschool Het Galjoen. Het Galjoen maakt dit jaar deel uit van een steekproef van scholen waar we een kwaliteitsonderzoek uitvoeren. Dit doen we om te kunnen rapporteren over de kwaliteit van de school en het onderwijs als geheel in Nederland.

Eindoordeel: We beoordelen de onderwijskwaliteit van Het Galjoen als Voldoende (hoogst haalbare).

De standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Pedagogischdidactisch handelen, Veiligheid, Resultaten, Visie ambities en doelen, Uitvoering en kwaliteitscultuur en Evaluatie, verantwoording en dialoog zijn als Voldoende beoordeeld. 

Het team van Het Galjoen heeft een visie op goed onderwijs en heeft doelen gesteld om de kwaliteit van het onderwijs verder te ontwikkelen. De schoolleiding werkt samen met het team aan het bereiken van deze doelen. De school evalueert de kwaliteit van het onderwijs door onder andere in gesprek te gaan met het team, de medezeggenschapsraad en ouders.

De leerkrachten op Het Galjoen leggen duidelijk uit. Zij geven hun lessen volgens een herkenbare structuur, waardoor leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de leerlingen actief en betrokken zijn bij de les. Er heerst een positief pedagogisch klimaat op school, waarbij de leerkrachten en leerlingen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. De leerlingen die wij spraken gaven aan zich veilig te voelen op school.

Het Galjoen heeft voor het onderwijs in Nederlandse taal en rekenenwiskunde een doelgericht en samenhangend onderwijsaanbod dat past bij de leerlingpopulatie. Daarnaast behaalt Het Galjoen voldoende onderwijsresultaten.

Bron:
Definitief rapport kwaliteitsonderzoek 8 november 2023, kbs het Galjoen