Contact tussen ouders en school.

In de eerste weken van het schooljaar, worden er elk jaar informatieavonden georganiseerd voor alle groepen. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) die u informeert over de leerstof van uw kind en krijgt u informatie over de gang van zaken op school en in de klassen. Ouders ontvangen tevens in de vierde schoolweek een informatieblad, met alle informatie over dit schooljaar. Ook houden de leerkrachten via Klasbord de ouders op de hoogte van het reilen en zeilen in de klassen, met tekst en foto’s. Bovendien zijn er een voortgangsgesprek (november), twee rapportavonden (februari en juni) en drie “spreekweken” (in deze week zullen op een willekeurige avond eventuele gesprekken plaatsvinden met ouders van kinderen van groep 3 t/m 8), verdeeld over het schooljaar. Dit zijn vaste momenten waarop u de leerkracht(en) van uw kind kunt spreken.
Daarnaast worden er doorgaans informatiemomenten voor de ouders van groep 4 en de ouders van groep 8 georganiseerd i.v.m. de Eerste Heilige Communie, het Heilig Vormsel en de keuze voor het vervolgonderwijs na de basisschool. Wilt u op een ander contact met de leerkracht, de directie of de intern begeleiders? U kunt via Klasbord, per mail of telefoon alle teamleden bereiken en eventueel een afspraak plannen. Indien daar aanleiding toe is, is het mogelijk dat de leerkracht ouders zelf tussentijds uitnodigt voor een gesprek. 

Klassenouders

De klassenouder is het aanspreekpunt van de leerkracht bij het organiseren van bijv. de verjaardag van de leerkracht, excursies e.d. In bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte van een leerling, zal de klassenouder namens de ouders en leerlingen actie ondernemen. Aan het begin van het schooljaar wordt de klassenouder tijdens de informatieavond gekozen.