MR

Onze MR heeft als doel de geledingen van de school (bedoeld worden ouders en personeel), medezeggenschap te geven in het beleid ten aanzien van de school. Eén en ander vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR praat in feite over alles wat met de school te maken heeft. Eens per jaar brengt de MR verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. De directeur van de school heeft een adviserende stem in de MR. Voor een aantal zaken heeft de school de instemming of het advies nodig van de MR. De statuten, het huishoudelijk reglement en het reglement van de MR liggen voor elke ouder ter inzage op school en zijn na te lezen op onze deze site. Onze school maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij school overstijgende regelingen en procedures.