Onze ouderraad


Iedere ouder, die de ouderbijdrage betaalt, is automatisch lid van de Oudervereniging. Op de ledenvergadering in september/oktober wordt de Ouderraad gekozen. Elk jaar treden er enkele leden af volgens een rooster; zij zijn eventueel herkiesbaar.

De Ouderraad beheert de ouderbijdrage en bekostigt daarmee haar activiteiten. De hoogte van de, overigens vrijwillige, ouderbijdrage wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 40,- per kind. De activiteiten die hiervan worden bekostigd zijn o.a. Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en het schoolreisje.

Deze activiteiten worden georganiseerd door commissies. In de commissies hebben leerkrachten, leden van de Ouderraad en ouders die zich hebben opgegeven voor het organiseren van die bepaalde activiteit zitting. Uw vragen, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de Ouderraad. De Ouderraad neemt deze reacties dan in behandeling of legt ze voor aan de leerkrachten of de Medezeggenschapsraad. De Ouderraad is een aanspreekpunt voor alle ouders.